Filiz, machann kassav ak pistach la

Chak maten depi gen lekol depi nevè fè bing, se bri saa mwen toujou tande: Pistach griye kassav alo fre, Pistach griye kassav alo fre.Sa se vwa Filiz, you ti madanm kout ki toujou pase a menm lè nan katye lakay. pou vann pistach ak kassav. Li pase bonè anvan li rive nan Lise-a pou-l sa vann pandan rekreyasyion.Jou nou pa tande bri a , konnen Filiz gen you pwoblem li pa desann.

Kom neg ki toujou ap chache e poze kesyion e ke Filiz te konnen mwen byen , you samdi maten pandan li tap pase mwen te aproche li poum poze li kek kesyion sou vi li epou m te achte tou.Li pat vle reponn mwen e li te dim , pratik ki te-m anrepo tande, se la vi-m map chache ak lavi timoun mwen yo.Mwen pat redi twop sou kod la paske mwen konnen se pa tout moun ki vle pale de vi sitou nan peyi nou.

You jedi pat gen lekol e Filiz pat konn saa , li te desann vinn vann men bagay la pat bon pou li paske elev yo te rete lakay yo paske se te konje.Pandan li tap pase mwen te rele poum te achte e se konsaa li te komanse banm koze.

Filiz di li se katryem pitit manman li e se li selman ki vivan paske tout lot yo te pi gran e yo mouri.Li di sa ak papa li , li leve e manman li te mouri le-l te gen twazan.Li kontinye poul di se youn nan pi gran mechanste papa-l fè-l li pat mete li lekol e papa li te gen mwayen pou sa.Lè-l gen setan papa-l te bal rete kay you moun Potoprens e moun saa te fè menm jan ak papa li e li pat mete li lekol e se kom you esklav li te reye tank yo te konn fèl travay tankou bourik.Lèl rive gen kinzan, youn nan pitit madanm kote li te rete fel konen lavi gason e ansent li.Lè li ansent you mete-l deyo e kom li pat gen lot chwa li te tounen lakay li nan zonn Tisalé.Papa-l pat bal bo lel tounen lakay e se gras ak you tonton li ki fè li te kemben anba gwoses saa.Li rele pitit saa Sauveur.Kom li pat gen posibilite apre akouchman li te oblije rantre nan lavi plase ak you neg nan zonn ki vinn bali you dezyem pitit ki se you fi ke misye pa rekonnet e pitit fi saa li rele li Denise. Lè li gade li wè li gen de pitit sou bra li e lavi-a ap bali move chaplet gen you zanmi li ki konseye achte pistach e griye yo poul al vann nan lakou leyogann. Li pa fè red li koumanse.Lè-l koumanse bagay la pat bon pou li paske nan komansman tout pistach yo boule e fok li te peye kote li te achte yo a.

Filiz kontinye pou-l di se komes saa ki voye pitit li lekol , bayo manje e peye bout kay kote lap viv la.Pi gran pitit li a nan retho e Denise tap fè katryem nan lise-a, men pa gen moun ki te konnen .Li kontinye pou-l di ke si you moun ou gen pitit ou pa voye li lekol , se kom si ou pa kanpe sou anyen. Apre koze saa li voup li leve lale ak bel chante li a: Pistach griye , kassav alo fre, Pistach griye , byen griye.

Mwen te vinn kite katye a e mal rete Potoprens pou kontinye zafè lekol pam.

Fwa dènyè-a pandan mwen tal wè manman mwen e se konsaa mwen wè you madanm kap pase fre tankou you zwa e mwen di manman -m saa sanble Filiz, li dim me wi se li. Lem rele li , li pat vle vini, e mwen dil se mwen menm youn nan kliyan ou yo. Li dim ooo apa se w, kouman ou ye ? epi pa kiryozite mwen mande-l kouman timoun yo ye , li dimm Sauveur te fini lekol e se Doktè li ye e ti fi li a marye li gen twa pitit li an Frans.Mwen dil machè feisitasyion, mèsi pou kouraj ou.Li pa rete lale.

Mezanmi gen anpil moun nou wè kap vann pistach, dlo, lapaben, kann kale, mango,fè lessiv, vann kiyè kanpe se pou ledikasyion pitit wi. Tanpri bayo tout respè yo merite.

Comments

comments

Leave a Comment

Yeap Network Favicon Yeap Network Favicon USA Web Solution Favicon