Istwa Timari

Ti Mari se pitit boss Jozafa ak Komè Nanprenfanm. Fanm saa pouse-l atè you samdi maten pandan tout moun ta pral nan mache. Jou saa dlo a sove e kannari a kraze. Sa vle di li pa konnn gou let manman ditou e se boss Jozafa ki gen gwosè responsabilite saa. Kom gwo chapantye, li te gen pwoblem pandan dezan pou te al travay poul te ka pran swen pitit fi saa ke bel madanm li a te met sou te-a.Kom yo di pitit fi se pitit gason , Boss Jozafa te mete sentiron linan tay li, gonfle ponyèt li poul bay Timari bon jan laswenyayy.

Bon non Timari se Marie Justine Jean e sete grann li bo manman kite bal non TiMari a.Apre dezan boss Jozafa reyalize ke Timari finn mache, li wè fok li rekomanse reprann aktivite chapant li a. Se konsa li rankontre ak Gislaine you fanm ki pat pot pantalet li pou bel twal paske li te gentan pase de mari deja.Nan koze ak li, Boss Jozafa eksplike li ke se you sel pitit fi li genyen ki dezye li e li ta renmen gen you fi kap alafwa you bon madanm pou li e you bon manman pou pitit fi li a.Nan de tan twa mouvman Gislaine te vinn pyes metress kay la e menm si moun nan katye a pat dako ak chwa saa ke boss la te fè.Tout moun komanseremake ke Timari te kontan paske li te gen you fanm bo kote li ki te fel pran gou la vi, you fanm ke li rele manman e boss la tou kom papa li te kontan jan madanm li ap jere kay la .

You vandredi maten pandan ke boss Jozafa al travay , se kouri yo te kouri al chache li paske Gislaine fè you sel endispozisyion li mouri tet nwè, you bagay ke boss pat rive konprann jiskaske li antre anba tè. Boss te rive pran desizyion poul pa pran fanm nan kay anko selman fè ti pachat deyo.

Kom Ti Mari te gen laj pou-l al lekol boss mete-l nan lekol nan zonn lan e se konsa ti mari pral leve ak you gason ki alafwa papa ak manman li.Boss Jozafa te fè tout sal konnen pou pitit fi li a soti yo gro moun nan lavi a. Li pat konn li men li te chache moun ki konnen nan zonn pou bay pitit fi li a lesson apre lekol. Le Timari desann setifika boss te kontan paske se Timari kite lorea nan zonn bo lakay li a.

Lè Timari rive ap fè twazyem boss Jozafa al domi you jou swa li pa leve. Kom TiMari te gen lespri apre antèman li te vle al rete kay grannn li men granmoun temere saa pat aksepte e pat gen moun nan fanmi a kite vle resevwa l lakay yo. Men Timari ki gen sezan nan you kay pou kont li san manman , san papa e san fanmi. li te oblije kite lekol pou-l al travay kay gwo moun lavil.

Lel gen dizwit an li rankontre ak you mouche ki rele Claude kite gen trantan an plis li. Kom li te gen tout pwoblem ak lavi li, li te oblije aksepte ak mesye ki bal you pitit , ki fel paka domi, ki fel ap grate tout jounen, ki fel gen you dyare san rete ke yo rele Sida.

Mezanmi Timari la li poko mouri. Si wap desann sou wout lakay la , sou men dwat ou wap we you fi ki depafini tankou you grenn mango fil , ou met salye li, si ou gen kob ou met bali, eben se Timari, you jenn fanm depi li fet lap pran kout fret nan men lavi e jou li konte paske koze sida pa gen tretman.Chak lè mwen pase mwen wel mwen toujou di:Konbyen Timari genyen nan peyi-m.

Comments

comments

Leave a Comment

Yeap Network Favicon Yeap Network Favicon USA Web Solution Favicon