Men bon kiyè kanpe

Tibol sete you machann kiyè kanpe, sete moun douzyèm seksyion Tigwav. Lite vini nan vill Sentwoz la men-m jan ak you ban-n lot kite soti pasi pala. Te genyen ki te konn vann pate, gen lot sete fresko, kek ladan yo te voye ko yo nan mason, e san nou pa bliye saa ki te konn van-n kann kale yo.

Tibol sete you madan-m kout, se te you bèl fanm nwa e si Oswald Durand te vivan li tap di sete you bèl marabou ak tete doubout, lè li te ri ou ta di se soley la kap ouvè zèl li sou tè-a nan maten. Lè li te soti nan zonn kote li te fèt la , li te tankou you ti egare , men lè ou tande-l ap rakonte istwa li wap tande li di ke se move lavi kite mete-l deyo. Li te genyen you sèl pitit fi ki te telman sanble ak li yo te rele-l Tibol tou; pou li papa pitit saa poko mouri paske li pat vle rekonet kom pitit li sel grenn je saa ke Bondye te bali a.

Manje Tibol konn kwit pi souvan sete diri ak pwa nwa, e fè sos pat janm enterese li e kliyan li yo te renmen li konsaa. Pou manje saa te kwit Tibol pat konn sak rele recho e sete twa woch dife li te genyen menm jan ak tout moun ke zafè yo pat bon.Lè aprè midi lè-l sot vann li te konn nan tout kwen ap chache bwa pou prepare ” chen janbe ” nan demen maten.Pi fo bwa li te konn itilize sete vye bwa sekey li te konn jwen nan simityè ki pa two lwen vye kounouk li te rete a. Kliyan li yo sete moun ki tap lite pou viv menm jan ak li, moun zafè pa bon e yo te konn achte pou goud edmi ou byen pu de pyass. Pou yo sete diri kite pi gou yo te ka manje pou jounen an.

Akroupi-m chaje Tibol yo te menm konn fè goumen nan mitan kliyan li yo. Mwen pap jan-m bliye batay saa ki te fèt ant de bouretye pou you zafè bol e youn te kase tèt lot. Fè manje ak bwa sekey la pat you sekrè pou okenn moun nan katye e pa gen moun kite kon kritike li pou saa paske Tibol te bon ak nou tout.

Comments

comments

Leave a Comment

Yeap Network Favicon Yeap Network Favicon USA Web Solution Favicon