Ti Sovè

Depi mwen tou piti mwen toujou tande granmoun mwen yo toujou ap di: tro prese pa fè pa fè jou louvri. Mwen te toujou konn ap di de ki saa yap pale eki saa pwoveb saa vle di , men pandan map grandi e lem finn granmoun map reyalize ki sa yo te vle di-m e pou ki sa yo tap pede dim saa.

Gen de moun depi yo nan vant manman yo yo koumanse pran baf e lè yo fet menm se pired  ekom moun kap viv you pa janm bouke batay ak lavi. Lot jou mwen rankontre ak Tizo ki rakonte-m you istwa e mwen jije li enpotan poum pataje istwa saa ak nou. Tizo dim li gen you matant li e se denye pitit manman li kite marye ak you neg , men neg saa de mwa apre maryaj te ansent matant li a. You maten san pesonn pa konn ki saa madanm li te gen ak li , li leve li kite kay la e li pa janm tounen e jouk jounen jodi a yo pa janm wel.Matant Tizo a sete Soimene e mari li ya te rele Antrave.

Misye pati kite kay la ak Soimene ansent de mwa  e nou konnen le moun yo fet ansent konsaa yo bay anpil pwoblem, Soimene te vini piti anpil paske li pat ka manje e menm dlo fret pat gen gou nan bouch li. Kom papa Soimene te la li te mande pou li ale lopital paske li pat ke rete gade pou jan li we bel pitit fi li a ap depafini. Le Soimene sot lopital e apre anpil egzamen dokte te dil li pwatrine tou ansent la. Yo te mandel poul ale Signo kote yo te aksepte li san grate tet . Tout moun te panse manzel tap mouri e menm timoun nan tap mouri tou. Apre bon jan laswenyajj Soimene refè e li tounen lakay li. Kek mwa apre li akouche you ti gason ke li rele Ti Sovè. Mezanmi depi ti Sovè fèt se mizè Soimene ap pase ak li , bagay maladi Sovè saa fè Soimene depanse tout saa li te possede e fok mwen di nou sete TiSovè selman Soimene te genyen e li pat vle pedi li. Li konnen ke nan ansent li pase mize e kounye a pwoblem li fek koumanse ak maladi pitit gason saa Bondye bali a.mezanmi la tout doktè li te ale pat janm gen anyen ki kafèt, gen anpil moun ki fel konnen si sete yo , yo tap lage pitit saa nan you bwat poubel ou byen kitel ket kote, li pat okipe yo . Li te toujou kwe pitit li a gen poul refè kan menm.gen moun ki dil poul al kay boko paske se lwa kap fe pitit la e menm gen you bon zanmi li ki dil se granmoun anfas la kap manje pitit sila .Li pa okipe okenn mounn selman sa ki mande-l pou al we tel ou tel doktè. Tizo dim ke dokte ke Soimene pa ale lakay li-a genlè poko fèt.

Lè Tisovè gen twazan , li paka mache, se lafyev chak jou e you tous ki pa janm rete , you maten Soimene pran dezisyion poul fe tankou se lopital lap mennen pitit gason li ya epi poul lagel you kote.Li pran machin lale Potoprens e nou konnen nan mchinn lan lot paseje yo ap gade li vreman dwol ak pitit li a ki pa bon menm. Le machinn nan rive K-fou devan lopital Senchal, Soimene desann e kom sete you vandredi te gen you jenn nan legliz sila , lide-l dil fè you rantre , li koute tet li epi se gade li gade li we li anndan legliz la. Nou konnen nan jenn moun yo priye anpil ,gen you moman ki rive fre kitap dirije jenn nan di tout moun ki gen pwoblem pase pou yo priye pou yo e manmzel pase devan an ak TiSovè. Le li pase devan an pou eta pitit la tout moun te konsantre yo pou yo priye pou Tisove, mezanmi anvan sevis la fini Soimene te kontan paske Tisovè te leve mache e tous li a te koupe sek.

Gen de moun tankou mwen ki pa kwè nan anyen se sa wi Tizo dim, men pitit gason-m genyen wi anba syel ble saa, si you moun pa kwe li pa kwe men pou sak kwe yo toujou gen you repons pou yo, pa janm prese ak lavi . Mwen dil kote Soimene ak Tizo ye kounye a, li dim se manman-m ki  te konnen yo, li gen kek tan li pa tande nouvel yo. Epi li fini poul dim li pap rete paske li gen you komisyion poul la-l fè e mwen dil la prepare you lot istwa pou mwen le-m kwaze ak li anko.

Comments

comments

Leave a Comment

Yeap Network Favicon Yeap Network Favicon USA Web Solution Favicon